วันที่ Friday ที่ 27 เดือน May พ.ศ. 2559 | Friday, May 27, 2016
คลิบวิดีโอ ทบทวนคณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาเด็กไทย
เรื่อง : กีฬาสีโรงเรียนเมือง9 ปี 2550
เนื้อหา :
Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์กีฬาสีของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 สนุกสนานมาก (มากจนครูดำไปเลย) ก็ตามที่ได้สัญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ว่าจะเอาวิดีโอกองเชียร์และบรรยากาศงานวันกีฬาสีมาให้ชมกัน วันนี้ครูก็เลยขอโอกาสนำมาให้ดูกันเลย… หากดูภาพถ่าย เลือกดูจากที่รวมภาพถ่ายนะคะ หากยังไม่จุใจดูต่อได้ที่เว็บฯเมือง 9 นะ

เมื่อ : 19 July 2007
แนะนำ-ติชม : 2 ข้อคิดเห็น « คลิกเพื่อแสดงข้อคิดเห็น
  Math Video Learning ดูวิดีโอเรื่องอื่นๆ »

Thailand Mathematic Blog
บล็อกส่งเสริมการศึกษาคณิตศาสตร์สำหรับเยาวชนไทย

Our Services Help With Essay Writing Will Free You Bothersome Assignments to Live Your Advanced schooling Everyday living the Way You Plan To try on goessayhelp company

Advanced schooling lifespan of course is thrilling. One can find events, socializing, and a great deal of infinite choices in developing your perspectives. Its therefore that a majority of customers could not put it off to improve up and join college.

However, not everything in college is peaches and gravy. The reality is that you only are able to delight in all higher education everyday life has to present if you are able to try and do the many academic projects essential to be able to improve. In any event, think of it that way, how are you planning to feel the absolute higher education personal life if you achieve kicked out just in your first year simply because of unfulfilled conditions?

Our GoEssayHelp Service plan Positive aspects Above I wish to practice it by my concept

Essay writing is just about the chores instructors constantly question university students to perform. Whilst at first this could be interesting, at one time it actually is really being given week in and few days out, you are going to clearly burn every one of the adore you acquired for it at the start. And whenever you drop out of love with writing essays, be adequate to share, you may be doomed.

The main good thing opting for you if you learn on your own in this case is usually that help with essay writing do my essay is actually offered. You simply need to know the best place to seek for it.

Branding gives you outstanding help with essay writing in good physical condition for that college student as you. When you find yourself seeking of top quality unique essay writing services, most of us have you are able to really demand to get to know your day-to-day academic standards.

Writing essays in college really is not really a job to scoff at since it are able to get quite hard. Despite famous belief, it is not just piecing jointly occasional terms to produce sentences.

Our writers have commendable academic background have the capacity to yield level of quality writing help and support among tough time needs. This has been made available for their huge experience with composing outstanding essays which can be deserving of the highest academic awards. They possess superior comprehension with the Language vocabulary and so they husband and wife it using natural ability in being aware of what material to add in making essays fantastic.

Besides, you cannot fail with these GoEssayHelp service simply because we certainly have client service officials ready and prepared to guide you across the approach. Some of you might not have earlier working experience getting the essays customized on line that is why we make sure that once you choose from us, you certainly will never ever genuinely feel only within the course of action.

Our help with essay writing is furthermore costed especially competitively. We realize for certain that people are do not possess endless cashflow this is why this site offers estimates that are surely inside their budget allowed. At any rate, spending money on our companies will show to be beneficial financial commitment by you.

University every day life is most certainly inspiring, when using the limitless choices of obtaining fun and locating you and your family via the technique. On the other hand, you certainly will not be able to expertise this if you fail to meet every one of your academic necessities on time. Could you make essay writing college writing assignments deny you belonging to the bliss school everyday living can give?

Get our our help with essay student essay writing now and enjoy the advantages of having certified individuals take control the burden of this academic standards. Tend not to just let school essay limitation your absolute college living expertise! GoEssayHelp gives you paper writing services that can definitely take you via your college or university everyday living without difficulty. Get our service now!

การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ด้วยชุดการเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เรื่อง  การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ด้วยชุดการเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ด้วยชุดการเรียน เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ผู้ศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และให้นักเรียนใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ประกอบด้วยชุดการเรียนจำนวน 3 ชุด ได้แก่

– ชุดการเรียนที่ 1 แนวระนาบฉากหลากพิกัด ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ย่อย 4 หน่วย คือ
–  ระนาบพิกัดฉาก
–  ระนาบพิกัดฉาก (ต่อ)
–  ระยะห่างระหว่างจุดสองจุดและจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
–  การประยุกต์ของจุดและระยะทางในระนาบพิกัดฉาก

ชุดการเรียนที่ 2 ความชันเพียงนิดพิชิตได้  ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ย่อย 4 หน่วย คือ
–  ความชันของเส้นตรง
–  ความชันของเส้นตรง (ต่อ)
–  ความชันของเส้นตรงที่ขนานกันและความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉาก
–  การประยุกต์ความชันของเส้นตรง

ชุดการเรียนที่ 3 ฉลาดใช้สมการเส้นตรง  ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ย่อย 4 หน่วย คือ
–  สมการเส้นตรง
–  สมการเส้นตรง (ต่อ)
–  ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน
–  การประยุกต์สมการเส้นตรง

ชุดการเรียน เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น แต่ละชุดประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน กระดาษคำตอบ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ย่อย ใบคำสั่ง ใบกิจกรรมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ใบความรู้ใบงานฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดการเรียนนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น  ต่อไป

ผู้จัดทำ  นางนัตธิณี  จงรักษ์ (ครูออน)

เอกสารแนบ
บทคัดย่อ
ชุดที่-1-แนวระนาบฉากหลากพิกัด

 

Produce My Essay in my view Fast Essay Authoring Care in US, Britain

feed math


ค้นหาเรื่องที่สนใจ

| หรือ ค้นหาจากคำค้น »

Photo albums

อัลบัมล่าสุด » pattaya9-sportdays-2007
หรือเลือกจากอัลบัมทั้งหมด