รวมบทความ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากล พัฒนาความเป็นไทยไม่ให้น้อยหน้าต่างชาติ เริ่มต้นจากการศึกษาผ่าน internet และโลกออนไลน์ หรือที่นิยมเรียกกัน e-learning

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดการเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดการเรียน

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น

3) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น  และ

4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น

ตัวอย่าง คือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1 สาขางานการบัญชี จำนวน 16 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test)  และการทดสอบที (Dependent t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

มีต่อ »

Text-Link-Ads จ่ายจริง แค่ $25 ก็ได้รับแล้ว

ดีใจจังเลย….

วันนี้ได้รับเชคจาก TextLinkAds เป็นค่าแนะนำเว็บไซต์ผ่านระบบ Affiliate เป็นจำนวนเงิน $25

หลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้ว krooON.com ได้แนะนำการร่วมบริจากเงินค่าชั่วโมง internet ผ่าน Text-Link-Ads ปรากฏว่ามีผู้สมัครผ่าน krooON.com ไป 1 ท่าน และ website นั้นได้รับการอนุมัติ ฉนั้นเราก็จะได้รับค่าแนะนำ Affiliate จำนวน $25 แต่แปลกใจ เห็นในเว็บบอกว่า ต้องได้ครบ $100 เหรียญก่อน แต่ตอนนี้ได้แค่ $25 เหรียญก็ได้รับเชคแล้ว ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

ดูรูปนะ… ที่อยู่พัทยา

เชค จ่ายเงินจริงๆ จาก Text-Link-Ads

มีต่อ »

รู้หรือไม่ว่าเว็บไซต์คุณมีมูลค่าเท่าไร?

ถ้าเกิดวันหนึ่งมีคนสนใจอยากขอซื้อเว็บไซต์คุณ คุณจะขายท่าไร ?

ไม่มีอะไรมากหรอกครับ วันนี้ผู้ช่วยครูท่องอินเตอร์เนต เ้ห็นเว็บไซต์หนึ่งเขามีการบอกว่าเว็บไซต์นี้มีมูลค่ากี่บาท ก็เลยลองเอามาคิดกับเว็บไซต์ครูออนดู โดยเวลานี้ เว็บไซต์ครูออนมีมูลค่า…..


This website is worth

What is your website worth?
ปล. มูลค่าที่เห็น เปลี่ยนแปลงทุกวัน
 
โดยวิธีคิดของเขา คิดจากจำนวน links ที่ย้อนกลับมาหาเว็บไซต์ของเรา ยิ่งมาก ราคายิ่งสูง ที่เขียนมาก็เพียงอยากให้เพื่อนๆทดลองดูเท่านั้นเอง เผื่อวันหนึ่งเกิดฝาหรั่งอยากซื้อเว็บเราบ้าง จะได้ตั้งราคาถูกนะครับ….

ผู้ช่วยครู 😥

สมทบทุนค่าชั่วโมง internet โดยท่านไม่ต้องจ่ายตังค์ซักบาท

สร้างรายได้ให้เว็บคุณฟรีๆ

ผ่านมา 3 เดือนแล้วนะสำหรับ krooon.com หมดเงินค่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ตไปพอสมควร พอดีเห็นที่อื่นๆเค้ามีการหารายได้จากอินเตอร์เน็ต (make money from internet) ครูออนก็เลยบอก (สั่ง) ให้ผู้ช่วยครูลองหารายได้จาก internet มาเป็นค่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ตดูบ้าง ผู้ช่วยครูก็เลือกใช้บริการของ Text link Ads

การหารายได้ (หาเงิน) ฟรีๆ จาก Text link Ads
มีหลากหลายแนวทางการหารายได้จาก internet นะ แต่วิธีนี้ เราสามารถทำเงินได้จริงและที่สำคัญ คือเราสามารถเป็นผู้บริจาคเงินให้กับเพื่อนร่วม internet ได้ในคราวเดียวกัน โดยที่เราไม่ต้องควักเงินของเราเอง…(งง กันหล่ะซิ) มีต่อ »

feed math


ค้นหาเรื่องที่สนใจ

| หรือ ค้นหาจากคำค้น »

Photo albums

อัลบัมล่าสุด » pattaya9-sportdays-2007
หรือเลือกจากอัลบัมทั้งหมด